Sertifikatlaşdyrylan Okuw
Merkezi 1С
1С programmirleme dilini ussatlar bilen öwrenmegiň ýeke-täk mümkinçiligi

B
Hünärmenlerimiz siziň bilen habarlaşarlar we ähli soraglara jogap bererler
Düwmä basmak bilen men, şahsy maglumatlarymyň işlenmegi we platformany ulanmagyň düzgünleri bilen ylalaşýaryn

"Belli Tilsimata" hoş geldiňiz, bu ýerde 1С programmasyny öwrenmek bilimler we başarnyklar dünýäsine gyzykly syýahata öwrülýär! Biziň kurslarymyzy maglumatlar tehnologiýasy pudagynda öz tejribesini paýlaşmaga we sizi beýik ädimlere ruhlandyrmaga taýýar iň zehinli hünärmenler alyp barýar.

«iz öz okuwçylarymyzyň diňe bir diňleýjiler däl-de, eýsem öz hünär geljeginiň döredijileridigine buýsanýarys.

.


"Belli Tilsimat" ajaýyp sepgitlere tarap ymtylýan şahslar üçin hünär köprüsini üpjün edýär.

«iziň bilim beriş jemgyýetimize goşulyň, bu ýerde bilimler zehin, üstünlik bolsa, mümkinçilik bilen duşuşýar. Biz bilelikde geljegi döredip, onda her bir okuwçy innowasiýa hereketiniň bir bölegine öwrülýär. "Belli Tilsimat" – siziň okuwdaky hyzmatdaşyňyz, bu ýerde arzuwlar hünär hakykatyna öwrülýär!

Biziň kurslarymyzy geçip, siz diňe bir bilimlere eýe bolman, eýsem dünýäde hakyky 1С ussady bolarsyňyz
B
Biziň kurslarymyzy geçen iň gowy okuwçylar işe ýerleşmegiň aýratyn mümkinçiligine bil baglap biler.
2-nji maksat
Hünär gymmatynyň artdyrylmagy
3-nji maksat
Öndürijiligiň artmagy
1-nji maksat
1С ulanmak boýunça ussatlyk
4-nji maksat
Telekeçilik işiniň töwekgelçiliklerine taýýar bolmak
1С kursuna ýazylmak
Täze başarnyklara we mümkinçiliklere eltýän gapyny açyň – biziň 1С kursumyza edil häziriň özünde ýazylyň
1С kursy - işewürlik-tehnologiýalary dünýäsinde siziň ýol görkezijiňizdir (kompasyňyzdyr),
yzygiderli ösüşi we mümkinçilikleri üpjün etmek bilen bazaryň tiz üýtgeýän talaplaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşmak
Geçilen 1С kurslary – siziň hünär ýoluňyzyň özgerişiniň açary bolup, ol sanly özgertmeler eýýamynda talap edilýän endikleri üpjün edýär.

Sapaklar nähili geçýär?
Biziň gelşikli ofisimizde 1С sapaklary diňe bir okuw prosesi däl-de, eýsem, hakyky döredijilik syýahatyna öwrüler, bu ýerde bilimler we innowasiýalar ruhubelentlik we hünär taýdan ösüş gurşawynda birleşýär.
B
Hünärmenlerimiz siziň bilen habarlaşarlar we ähli soraglara jogap bererler
Düwmä basmak bilen men, şahsy maglumatlarymyň işlenmegi we platformany ulanmagyň düzgünleri bilen ylalaşýaryn
Sapaklar nähili geçýär?
Biziň "1С" kursumyz 1С platformasynyň esasynda programma bilen işlemegiň esaslaryna girişi, maglumatlar binýadynyň döredilmegini we gurnalmagyny, kämil funksionallyklaryň we gurallaryň özleşdirilmegini, şeýle-de hakyky wakalar (keýsler) arkaly telekeçilik işiniň özboluşlylygyna uýgunlaşmany öz içine alýan ählitaraplaýyn okuwy üpjün edýär. Gatnaşyjylar işewürlik proseslerini optimallaşdyrmak, 1С taslamalaryny ornaşdyrmak we goldamak boýunça amaly endikleri gazanýarlar, bu bolsa olara alan bilimlerini häzirkizaman hünär gurşawynda üstünlikli ulanmaga mümkinçilik berer.
Biziň mugallymlarymyz

1С pudagynda işewürlik proseslerini awtomatlaşdyrmagyň özboluşly endiklerine eýe bolan bilermen
Nazar Kerimow
1С pudagynda işewürlik-proseslerini awtomatlaşdyrmak boýunça tanymal başarnyklara eýe bolan hünärmen
Маina Nazarowa
Düwmä basmak bilen men, şahsy maglumatlarymyň işlenmegi we platformany ulanmagyň düzgünleri bilen ylalaşýaryn
B
Öz talaplygyňyzy galdyryň we biziň hünärmenlerimiz siziň bilen habarlaşar, ähli soraglaryňyza jogap berer we sizi okuwa ýazar.
Kursa ýazylyşyk eýýäm açyldy
Dürli işewürlik proseslerini awtomatlaşdyrmak pudagynda aýratyn başarnyklara eýe bolan tejribeli 1С programmisti
Sadyk Çörekliýew
©HJ Belli tilsimat
+993 65 614757
info@bellitm.com
Aşgabat ş., "Joşgun" söwda merkezi